Cieľom predmetu je pochopiť princípy vybraných metód na objavovanie znalostí (ang. knowledge discovery), pričom dôraz bude kladený na dolovanie v dátach (ang. data mining). Oboznámiť sa s klasifikáciou, zhlukovaním, asociačnými pravidlami a špecifikami dolovania na webe. Získať zručnosti v práci s metódami na získavanie znalostí.
Cieľom predmetu je poskytnúť potrebné znalosti o metódach a prostriedkoch analýzy a najmä návrhu digitálnych zariadení na ich vyšších hierarchických úrovniach postavených nad úroveň logických obvodov. Je zameraný najmä na aplikačno-špecifické, všeobecné procesory a iné číslicové zariadenia.
POZOR!
Materiály spracoval na základe prednášok z NDS dnes už Ing.Pavol Špaček a zatiaľ neboli verifikované učiteľom.

Stránka predmetu Evolučné algoritmy
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Stránka predmetu
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz